Søk

Gul sverdlilje er vanlig langs Mosvatnet, og renseparken er ikke unntak. Foto: Erik Thoring.

Gul sverdlilje er vanlig langs Mosvatnet, og renseparken er ikke unntak. Foto: Erik Thoring.

Norsk Botanisk Forening:

Plantelivet i Madlabekken rensepark

Av Gaute Slaattebrekk, NBF, Rogaland.

 

21.juni.1994: Kveldstur til Mosvatnet rensepark i Stavanger. Rune Bakke forklarte hvordan renseparken er konstruert, hvordan den fungerer, og om fremtidige planer. Renseparken ble bygd i 1990/91 og var da et pilotprosjekt for 6 skaffe erfaring med plantebasert rensing av sigevann fra urbane områder.

 

Madlabekken, en sterkt forurenset bekk med utløp til Mosvatnet, ble nå ledet ved naturlig fall inn i en bioreaktor. Fra bunnen av reaktoren pumpes slamvann opp i en hoyereliggende kum. Herfra renner vannet via en mindre dam giennom et slyngformet plantebevokst dam&kanalsystem før det mer eller mindre diffust renner giennom en krattskog og ut i Mosvatnet.

 

Plantene til renseparken ble hentet fra Mosvatnet ved etableringen av parken. De ble plassert i god avstand fra hverandre. På den måten kunne en lett kartlegge veksten til de ulike arter under etableringen, med variert næringstilgang og til ulike tider av året. I den første dammen hadde store bestander av bred dunkjevle - Typha latifolia, takrør - Phragmites australis, flaskestarr - Carex rostrata, mannasøtgras - Glyceria fluitans - og strandrør - Phalaris arundinacea - etablert seg, med mindre iøynefallende bestander av knereverumpe - Alopecurus geniculatus - og krypkvein - Agrostis stolonifera.

 

Ved stor næringstilgang var sjøsivaks - Schoenoplectus lacustris, ryllsiv - Juncus articulatus, gul nøkkerose - Nuphar lutea - og dikevasshår - Callitriche stagnalis - taperne i konkurransen.

 

I dam-/ kanalsystemets umiddelbare nærhet vokste det store og kraftige bestander av knappsiv - Juncus conglomeratus - og lyssiv - J. effusus. Sverdlilje - Iris pseudacorus - spredte seg veldig langsomt utover, selv om hver enkelt plante var kraftig, isolert sett. I den nedre del av rensesløyfen, hvor næringstilgangen var mindre, fant vi store bestander av ryllsiv, krypsiv - Juncus supinus - og strandrør.

 

Det vannet som ikke pumpes opp i rensesløyfen fra bioreaktoren, får først et opphold i en dam før det ledes tilbake i Madlabekkens gamle utløp til Mosvatnet. I denne dammen vokser det bred dunkjevle og kalmusrot -Acorus calarnus - side om side. Bred dunkjevle sprer seg imidlertid raskere enn kalmusrot. Greiner av pil som opprinnelig var benyttet for å hindre at kalmusrot og bred dunkjevle løsnet fra bunnen ved stor vannføring, satte også nye skudd i det næringsrike vannet.

(Fra Blyttia nr 2-1995)

 

POST: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger BESØK: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59,Stavanger.
TLF: 51 52 88 11 MOB: 977 12 253  EPOST: